Privacystatement Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies

Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies verder te noemen: Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8238859, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. bezoekers aan het kantoorgebouw van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies;
 3. bezoekers van de website van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies;
 4. ontvangers van digitale nieuwsbrieven van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies;
 5. deelnemers aan bijeenkomsten van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies;
 6. sollicitanten;
 7. alle overige personen die met Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies contact opnemen of van wie Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders,
  medewerkers en student-stagiaires;
 8. geïnteresseerden in werken bij Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies (job alert).
 

Verwerking van persoonsgegevens
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
  digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals
  contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere
  persoonsgegevens;
 • een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of
  branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
 • tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies of tijdens
  het lezen van digitale nieuwsbrieven zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag
  op de website, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt
  genavigeerd) of de betrokkene een digitale nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op
  welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 • door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoorpand van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies zijn
  vastgelegd. Aan buitenzijde worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten
  wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen
  tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel niet bewaard;
 • Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media
  platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer
  van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere
  persoonsgegevens;
 • van sollicitanten worden de volgende gegevens verwerkt: contactgegevens,
  opleidingsniveau, CV, motivatie, cijferlijst en andere gegevens die van belang (kunnen)
  zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, zoals
  referenties, getuigschriften en – op vrijwillige basis – pasfoto;
 • bij aanmelding voor de job alert via WhatsApp: voornaam, achternaam, e-mailadres en/of
  06-nummer.
 

Cookies en hyperlinks
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies maakt op haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker.
Deze website maakt gebruik van de volgende soort cookies:

 • Functionele cookies: welke noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site of
  bijvoorbeeld het vastleggen van uw voorkeuren of cookies die een chatgesprek mogelijk
  maken;
 • Google-analytics/cookies: Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
  krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
  verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
  informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een
  verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, de laatste octet van uw IP-adres binnen
  Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’, ook voor advertentiedoeleinden,
  uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de
  Google Analytics-cookies.
 • LinkedIn advertentiecookies: alleen als u toestemming geeft door in de cookiebalk op ‘Ik
  ga akkoord’ te klikken gebruikt Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies, om advertenties beschikbaar te
  stellen, cookies van LinkedIn. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante
  advertenties worden weergegeven. Meer informatie over cookies van LinkedIn vind u hier.
 

De website van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Twitter, Google+ en LinkedIn. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Twitter, Google+ en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatements van deze platformen.

Doeleinden verwerking
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten
  en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van
  witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
 3. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 4. het onderhouden van contact, door toezending van de digitale kantoornieuwsbrief,
  uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft
  gevraagd;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte
  marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen
  voorzien, zonder bij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens
  bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder
  individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 6. het evalueren van een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar), aan de hand van
  door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren;
 7. het verbeteren van de kantoorwebsite www.hvsadvies.nl;
 8. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite
  voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen
  van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages die
  niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 9. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
 10. Het beoordelen van geschiktheid voor een tijdelijke of vaste functie;
 11. meer specifiek voor de job alert: het attenderen op vacatures en (studenten)activiteiten.
 

Rechtsgrond
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies verwerkt persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit
  afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
  de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het
  verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor
  Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
 3. een wettelijke verplichting, zoals op grond van de Wwft en de Wet op de Rechtsbijstand
  die advocaten verplichten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen
  voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de

 

Verwerkers
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies persoonsgegevens verwerken. Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheerten beveiligt.

Persoonsgegevens delen met derden
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (zoals met een gerechtelijke instantie of (de advocaat van) de wederpartij), het sluiten van een overeenkomst (zoals (de advocaat van) de andere contractspartijen), het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor rechtsbijstand of een verzekeraar) of naar aanleiding van
een gerechtelijke uitspraak (zoals een deurwaarder). Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties aan toezichthoudende autoriteiten. Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden van derden.

Doorgifte buiten de EER
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Loket
Bevingsschade er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft
aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van
passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).\

Bewaren van gegevens
Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies hanteert in beginsel de volgende maximale bewaartermijnen:

 1. papieren werkdossier: 20 jaar na afronding van de zaak;
 2. digitaal zaakdossier: 20 jaar na afronding van de zaak;
 3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 4. gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure of, indien
  hiervoor expliciete toestemming gegeven: 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure;
  Indien je in tijdelijke of vaste dienst bent gekomen worden deze gegevens onderdeel van
  het personeelsdossier;
 5. job alert: tot het moment van afmelding;
 6. bezoekers van de website www.hvsadvies.nl: maximaal 14 maanden in Google
  analytics;
 7. ontvangers van nieuwsbrieven van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies: maximaal 1 jaar na
  uitschrijving/afmelding voor de nieuwsbrief, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk
  geval tot vernietiging zal worden overgegaan.
 

Wijzigingen privacystatement Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft het recht Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies door een e-mailbericht te sturen naar info@hvsadvies.nl
Ook bij vragen over de wijze waarop Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Herstel, Verduurzaming & Subsidie Advies door een e-mailbericht te sturen naar info@hvsadvies.nl